पुणे शहरनवीन मर्यादांसह गावांमध्ये एक आणि अर्धा बहुविध रस्ते

विषय : बॉम्बे प्रांतीय म्युनिसिपल कार्पोरेट कार्पोरेशन कायदा कलम 210 (1) (बी) च्या तरतुदींच्या नियमांत पुणे शहरातील समाविष्ट असलेल्या गावांमध्ये मुख्य रस्त्यांची रुंदी वाढविणे


पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट केलेल्या 23 गावांचा ड्राफ्ट डेव्हलपमेंट प्लॅन 31/12/2005 रोजी महाराष्ट्र शासनाकडे सादर केला गेला आहे. महाराष्ट्र शासनाने आपल्या ठराव क्रमांक टीपीएस -71806 / 2125 / पीके 11 9 3/2008 / एनव्ही -13 दिनांक 17/05/2007 नुसार ड्राफ्ट डेव्हलपमेंट प्लॅनमध्ये तरतूद केल्यानुसार रस्ते,पाणी गाळण्याची प्रक्रिया व पाण्याची निचरा प्रक्रिया या उद्दिष्ठांसाठी गट क्र. 2 ते 10 मधील काही भाग राखून ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे. ड्राफ्ट डेव्हलपमेंट प्लॅनमध्ये गॅट नं. 1, बाणेर, आणि बालेवाडीचा काही भाग यांच्या नियोजनाकरिता सुचविलेला लेआउट अनुक्रमे सेक्टर 31 (1) पैकी एम.आर.टी.पी. अधिनियम, 1 9 66, महाराष्ट्र शासनाने आपल्या ठराव सं. टीपीएस-1807/3 9 / पी.के.017 / 07 / एनव्ही -13 दिनांक 13/8/2008 नुसार मंजूर केला आहे.

उपरोक्तप्रमाणे कारवाई केल्याने आणि पुणे शहराच्या सतत होणाऱ्या वाढीमुळे वाहतुकीचे प्रमाणही वाढत जाणार. हे लक्षात घेता नव्याने समाविष्ट 23 गावांमध्ये आणि डीपीमधील मुख्य रस्त्याची रुंदी वाढविण्याची आवश्यकता आहे. विकास योजनेत दर्शविलेल्या रस्त्यांच्या बाबतीत आवश्यक ती कारवाई करण्यासाठी, मा. पालकमंत्री, पुणे जिल्हा आणि सिंचन मंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांनी आदेश जारी केले आहेत. ड्राफ्ट डेव्हलपमेंट प्लॅन अद्याप मंजूर करण्यात आलेला नाही म्हणून संदर्भ क्रमांक 1, आवश्यक प्लॅन आणि प्रस्ताव अहवाला सह राज्य सरकारला पाठविण्यात आला आहे, ज्यातनवीन गावांमध्ये 12 मीटर पेक्षा जास्त रुंदीच्या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी रुंदीकरण करण्याचा प्रस्ताव आहे.

सन्माननीय नेत्याच्या बैठकीत हा प्रस्ताव पुढे देण्यात आला. 1/7/2010 रोजी मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या बरोबर झालेल्या बैठकीत हा प्रस्ताव मांडण्यात आला. पुणे महानगर पालिकेला एमआरटीपीच्या कलम 37 (1) नुसार सर्व मुख्य रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्याकरता आवश्यक कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

सेक्शन अंतर्गत कारवाई करण्याऐवजी एम.आर.टी.पी. च्या 37 (1) अधिनियम, 1966 ऐवजी मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 210 (1) (बी) नुसारडी.पी. मध्ये दर्शविलेल्या मुख्य रस्त्यांचे रुंदीकरण करावे. नव्याने समाविष्ट 23 गावांची योजना माननीय स्थायी समिती समोर मांडली गेली. संदर्भ क्र .4 नुसार उपरोल्लेखित रस्ते दीड पटीहून अधिक रुंद झाले तर भविष्यातील वाहतूक प्रवाहाची कोंडी कमी करण्यास मदत होईल.


आबा बागूल
नगरसेवक, पुणे महानगरपालिका.